Strona główna » Blog » Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia

dochodzenie zaległego wynagrodzenia za pracę przez pracownika

Wynagrodzenie za pracę zgodnie z kodeksem pracy jest elementem umowy o pracę, który podlega szczególnej ochronie. Kodeks pracy stanowi w szczególności, że pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Brak zapłaty wynagrodzenia w terminie stanowi naruszenie obowiązków pracodawcy wobec pracownika wynikających z zawartej umowy o pracę.

Termin wypłaty wynagrodzenia

Wypłaty wynagrodzenia co do zasady pracodawca dokonuje raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Jeśli w umowie o pracę nie ustalono inaczej, Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Co to oznacza ?

Przykładowo jeśli pracownik przepracował cały czerwiec w danym roku, to pracodawca zgodnie z tą zasadą zobowiązany jest wypłacić pracownikowi wynagrodzenie w pełnej wysokości nie później niż do dnia 10 lipca. Ważne w tym przypadku są dwie rzeczy. Po pierwsze termin. Jeśli pracodawca nie wypłaci wynagrodzenia w terminie 10 dni, to pozostaje w opóźnieniu zapłatą wynagrodzenia, z tytułu czego pracownikowi należą się odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia. Po drugie pracodawca zobowiązany jest wypłacić w tym terminie całość wynagrodzenia. Jeśli zatem wypłaci jedynie jego część, to także pozostaje w zwłoce wobec pracownika i narusza umowę o pracę.

Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym. Na naszym przykładzie, jeśli 10 lipca przypada na sobotę, to pracodawca winien wypłacić wynagrodzenie 9 lipca, czyli w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy, jakim jest sobota.

Co zrobić, jeśli pracodawca nie wypłaci wynagrodzenia w określonym przepisami prawa terminie w ogóle bądź wypłaci je jedynie w części? W takiej sytuacji pracownik powinien wezwać pracodawcę pisemnie do zapłaty wynagrodzenia. Pismo takie najlepiej wysłać listem poleconym, by mieć dowód, że pracownik wezwał pracodawcę do zapłaty. Wezwanie pracodawcy do zapłaty wynagrodzenia w takiej formie jest korzystne w razie ewentualnego złożenia pozwu do sądu o zapłatę wynagrodzenia. Pracownik wykazuje w ten sposób, że próbował sprawę rozwiązać polubownie.

Elementy wezwania do zapłaty wynagrodzenia

Pismo, jakim jest wezwanie do zapłaty wynagrodzenia winno zawierać kilka elementów istotnych z punktu widzenia interesu pracownika. W piśmie należy wskazać dokładnie nazwę pracodawcy i jego adres. Jeżeli pracodawcą jest spółka, to winna ona zostać określona tak jak jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym zakresie pomocna jest tzw. wyszukiwarka Krajowego Rejestru Sądowego dostępna przez internet. Przy jej pomocy ustalimy dokładną nazwę pracodawcy będącego spółką a także jego aktualny adres. Oczywiście nazwa pracodawcy powinna być określona w umowie o pracę. Bywa jednak też tak, że nazwa tam zamieszczona jest nieprawidłowa i „przepisanie” jej z umowy o pracę może utrudnić dochodzenie wynagrodzenia w sądzie.

Następnym elementem wezwania do zapłaty wynagrodzenia winno być dokładne wskazanie kwoty pieniężnej wynagrodzenia, którą pracodawca jest winny pracownikowi. Obok tego należy wskazać miesiąc, którego dotyczy wynagrodzenie i datę jego wymagalności. Jeżeli pracodawca zalega pracownikowi z wynagrodzeniem za kilka miesięcy najlepiej wskazać łączną kwotę zaległości, a następnie „rozbić” ją w wezwaniu na poszczególne miesiące kalendarzowe.

Ponadto z ostrożności należy wskazać rachunek bankowy pracownika, na który pracodawca ma wypłacić zaległe wynagrodzenie. Istotne jest też to, że pismo winno zawierać termin (datę), do którego pracodawca winien wypłacić pracownikowi zaległe wynagrodzenie.

I wreszcie, należy dać znać pracodawcy znak, że pracownik jest zdeterminowany, by w krótkim czasie uzyskać należne mu wynagrodzenie. Najlepiej oddać to przez wskazanie w wezwaniu, że w przypadku braku zapłaty sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. Pismo należy też własnoręcznie podpisać i opatrzyć datą.

Wezwanie do zapłaty wynagrodzenia można sporządzić samemu albo skorzystać z pomocy prawnika zajmującego się prawem pracy. Z reguły jest tak, że wezwanie do zapłaty od prawnika, takiego jak radca prawny albo adwokat jest traktowane bardziej poważnie przez pracodawcę.

Ile czasu czekać z wezwaniem do zapłaty zaległego wynagrodzenia?

Niestety, im dłuższy czas upłynie od daty wymagalności wynagrodzenia, tym mniejsze są szanse na jego odzyskanie. Wiąże się to z tym, że brak zapłaty wynagrodzenia w terminie przez pracodawcę oznacza zwykle, że pracodawca ma problemy finansowe, które z upływem czasu mogą się powiększyć. Dlatego w interesie pracownika jest jak najszybsze działanie polegające na sporządzeniu wezwania do zapłaty wynagrodzenia, a w przypadku braku jego zapłaty na wezwanie, złożenie pozwu o zapłatę wynagrodzenia do sądu. W przeciwnym wypadku może się okazać, że pracownik nie odzyska należnego mu wynagrodzenia za pracę.

Przedawnienie wynagrodzenia za pracę

W tym aspekcie przydatną wiedzą dla pracownika będzie określenie terminu przedawnienia wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z kodeksem pracy roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Na naszym przykładzie – jeśli wynagrodzenie o pracę stało się wymagalne 10 lipca 2019 roku, to roszczenie pracownika o wypłatę tego wynagrodzenia ulegnie przedawnieniu z dniem 11 lipca 2022 roku. Jeśli jednak pracownik przed tą datą złoży pozew do sądu o zapłatę zaległego wynagrodzenia, to przedawnienie zostanie przerwane.

Jeżeli ten artykuł Ci się spodobał lub pomógł prosimy o polubienie naszej strony w serwisie Facebook.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy prawnej, napisz do nas: biuro@prawo-krakow.pl lub zadzwoń: +48 514 089 599

NASZE SPECJALIZACJE

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej. Nie należy podejmować na podstawie zawartych w nim informacji jakichkolwiek działań bez zasięgnięcia uprzedniej porady prawnej udzielonej na podstawie konkretnego stanu faktycznego. Artykuł uwzględnia stan prawny na dzień jego sporządzenia.