Strona główna » Blog » wniosek o dział spadku

wniosek o dział spadku

Sporządzenie wniosku o dział spadku

Czasem, gdy otrzymasz spadek, jest kilku spadkobierców, na przykład gdy po rodzicach dziedziczą ich dzieci. Pierwszym krokiem w takiej sytuacji jest stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia. Czym różnią się te dwie instytucje? Stwierdzenie nabycia spadku dokonujemy w sądzie a poświadczenie dziedziczenia można załatwić u notariusza. Druga opcja jest o wiele szybsza. Jednak by z niej skorzystać konieczna jest osobista obecność wszystkich spadkodawców u notariusza i brak konfliktu pomiędzy nimi. W przeciwnym razie pozostaje nam stwierdzenie nabycia spadku, które dokonywane jest w sądzie.

Po poświadczeniu dziedziczenia lub stwierdzeniu nabycia spadku spadkobiercy powinni dokonać działu spadku. Spadkobiercy mogą dokonać działu spadku bądź sądownie bądź w drodze porozumienia, umowy pomiędzy nimi, którą nazywamy umową o dział spadku. Do dokonania działu spadku konieczne jest porozumienie pomiędzy spadkobiercami co do sposobu dzialu spadku. W przypadku braku porozumienia pozostaje skierowanie sprawy do sądu. Do tego potrzebne jest sporządzenie wniosku o dział spadku.

Kto może wystąpić z wnioskiem o dział spadku?

Z wnioskiem o dzial spadku mogą wystąpić spadkobiercy. Wnioskodawcą może być tylko jeden spadkobierca. Nawet jeśli inni nie zgadzają się, by złożyć do sądu wniosek o dział spadku, nie stanowi to przeszkody. W takiej sytuacji będą oni z mocy prawa uczestnikami postępowania działowego. Z wnioskiem o dział spadku mogą wystąpić także inne podmioty. Wniosek o dział spadku może złożyć nabywca spadku, spadkobiercy zmarłego współspadkobiercy, syndyk, prokurator a także Rzecznik Praw Obywatelskich.

Wniosek o dział spadku – treść pisma

Co powinno znaleźć się we wniosku o dział spadku? Sądowy wniosek o dział spadku powinien zawierać:

  1. Dokładne określenie spadkodawcy i spadkobierców, pomiędzy których ma zostać dokonany dział spadku.
  2. Wskazanie składników majątkowych, które stanowią spadek. Czynimy zadość temu wymogowi poprzez dołączenie spisu inwentarza. Jeśli spis inwentarza nie został sporządzony, dołączamy wykaz majątku spadkowego, który ma zostać podzielony.
  3. Oznaczenie wartości przedmiotu działu spadku – polega to na zsumowaniu wartości majątkowej wszystkich przedmiotów wchodzących w skład spadku, które będą podlegać podziałowi. Wartość przedmiotu działu spadku podajemy w formie pieniężnej.
  4. Dokładne określenie żądania wnioskodawcy. To oznacza, że we wniosku powinniśmy wskazać jak chcemy, by spadek został podzielony.
  5. Uzasadnienie takiego a nie innego sposobu działu spadku oraz przytoczenie wszystkich faktów istotnych dla sprawy. Takimi faktami będzie w szczególności podanie daty śmierci spadkodawcy a także podanie, czy po śmierci spadkodawcy przeprowadzono postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku względnie czy doszło do poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem.
  6. Wskazanie okoliczności uzasadniających właściwość sądu w sprawie o dział spadku. Sądem właściwym w sprawie o dział spadku z reguły jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeżeli nie ma możliwości ustalenia ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, właściwym w sprawie o dział spadku będzie sąd, gdzie znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Jeśli nie można tego ustalić, to sądem właściwym jest zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy.

Dobry prawnik (radca prawny lub adwokat) od spraw spadkowych pomoże sporządzić prawidłowy wniosek o dział spadku lub udzieli porady prawnej w tym zakresie.

Ustalanie składu spadku

W jaki sposób ustalić skład spadku. Co do zasady są dwie możliwości. Możemy samodzielnie próbować ustalić, co wchodzi w składu spadku. W takiej sytuacji najlepiej uzyskać wcześniej stwierdzenie nabycia spadku lub poświadczenie dziedziczenia. Pozwoli to wykazać nam wobec osób trzecich i instytucji, że jesteśmy spadkobiercami i mamy prawo uzyskać informację np.o środkach zgromadzonych na rachunkach bankowych i nieruchomościach pozostawionych przez spadkobiercę.

Drugim sposobem jest wystąpienie z wnioskiem do sądu o sporządzenie spisu inwentarza. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może złożyć spadkobierca. Inne osoby uprawnione do złożenia takiego wniosku to np. uprawniony do zachowku, wykonawca testamentu, wierzyciel, prokurator czy też Rzecznik Praw Obywatelskich. Również w przypadku wniosku o sporządzenie spisu inwentarza powinniśmy legitymować się postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktem poświadczenia dziedziczenia.

Sposoby podziału spadku

Możemy wyróżnić trzy sposoby podziału spadku.

1. Podział spadku w naturze

Ten sposób działu spadku polega na podziale spadku pomiędzy spadkobierców według ich udziałów w spadku. Przedmioty wchodzące w skład spadku są dzielone pomiędzy poszczególnych spadkobierców. Często jest tak, że nie można w takiej sytuacji poprzestać jedynie na przyznaniu poszczególnych przedmiotów majątkowych wchodzących w skład spadku, gdyż mają one różną wartość materialną. W takim wypadku stosuje się dopłaty. Polegają one na tym, że spadkobiercy, którym przyznano przedmioty spadkowe o większej wartości zobowiązani są do dokonania dopłat pieniężnych na rzecz pozostałych spadkobierców

2. Przyznanie rzeczy wchodzących w skład spadku z obowiązkiem spłaty

W tej sytuacji przedmioty wchodzące w skład spadku są przyznawane na rzecz jednego lub kilku spadkobierców. Ci spadkobiercy zobowiązani są do spłaty pozostałych spadkobierców.

Przykład:

Po zmarłym Janie Kowalskim pozostała nieruchomość warta. 100 tys. zł. Spadkobiercami jest dwóch synów Zbigniew i Marcin. Dział spadku przeprowadzono w ten sposób, że nieruchomość przypadła Zbigniewowi a Marcin otrzyma spłatę w wysokości 50 tys. zł.

3. Podział cywilny spadku

W tym przypadku podział cywilny spadku polega na sprzedaży wszystkich rzeczy, które wchodzą w skład spadku. Następnie dokonujemy podziału kwoty pieniężnej uzyskanej ze sprzedaży pomiędzy wszystkich spadkobierców proporcjonalnie do udziałów przysługujących ich w ramach spadku.

Przykład:

Po zmarłym Janie Kowalskim pozostała nieruchomość warta. 100 tys. zł. Spadkobiercami jest dwóch synów Zbigniew i Marcin. Dział spadku przeprowadzono w ten sposób, że nieruchomość sprzedano, a każdemu ze spadkobierców przypadła kwota w wysokości 50 tys. zł.

Radca prawny lub adwokat od spraw spadkowych

W sprawach skomplikowanych najlepiej skorzystać z porady prawnej specjalisty takiego jak radca prawny lub adwokat od spraw spadkowych.

Przykład:

Jan Kowalski jest spadkobiercą, który wystąpił do sądu w Krakowie z wnioskiem o dział spadku po zmarłym ojcu Władysławie Kowalskim. Obok niego spadkobiercami byli córka zmarłego Maria Kowalska i drugi syn Zdzisław Kowalski. W sądzie wnioskodawcę reprezentował go adwokat. Sprawy spadkowe nie należą do łatwych, dlatego pozostali spadkobiercy też byli reprezentowani przez prawników mających doświadczenie w sprawach spadkowych. Jan Kowalski wystąpił z wnioskiem o fizyczny podział spadku poprzez przyznanie mu największej nieruchomości z jednoczesną spłatą pozostałych uczestników. Córka zmarłego reprezentowana przez doświadczonego radcę prawnego w odpowiedzi na wniosek o dział spadku złożyła wniosek o podział cywilny spadku i podział uzyskanej kwoty pieniężnej pomiędzy spadkobierców. Ostatni ze spadkobierców także pragnął przejąć nieruchomość ze spłatą pozostałych spadkobierców.

Widać tu wyraźnie, że interesy spadkobierców są sprzeczne, sprawa jest skomplikowana i najlepiej w tego typu sytuacji skorzystać z porady prawnej.

Sąd może ale nie musi przychylić się do sposobu działu spadku określonego we wniosku. Jak wskazano w powyższym przykładzie różni spadkobiercy mogą złożyć różne propozycje co do podziału spadku.

W naszej kancelarii zajmujemy się także sprawami o dział spadku reprezentując spadkodawców zarówno w sądzie, jak i w kontaktach z innym spadkobiercami. Kancelaria prowadzi także inne sprawy z zakresu prawa spadkowego. Prowadzimy także sprawy podatkowe związane ze spadkiem.

Jeżeli ten artykuł Ci się spodobał lub pomógł prosimy o polubienie naszej strony w serwisie Facebook.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie sprawy rozwodowej, napisz do nas: biuro@prawo-krakow.pl lub zadzwoń 514 089 599

NASZE SPECJALIZACJE

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej. Nie należy podejmować na podstawie zawartych w nim informacji jakichkolwiek działań bez zasięgnięcia uprzedniej porady prawnej udzielonej na podstawie konkretnego stanu faktycznego. Artykuł uwzględnia stan prawny na dzień jego sporządzenia.

Dodaj komentarz