Strona główna » Blog » Upadłość Konsumencka – najważniejsze informacje

Upadłość Konsumencka – najważniejsze informacje

Upadłość konsumencka może pomóc wyjść na prostą w sytuacji, gdy dana osoba jest przytłoczona zbyt wieloma długami. Wiele osób w Polsce w wielu miastach, takich jak np. Kraków, Jaworzno czy Chrzanów ogłosiło upadłość konsumencką i mogło po pewnym czasie zacząć swoje życie będąc wolnymi od zobowiązań, których nie byli w stanie spłacić. W niniejszym tekście postaramy się udzielić najistotniejszych informacji na temat upadłości konsumenckiej, w szczególności tego, co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości i jakie dokumenty należy do niego dołączyć. Chociaż wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej każda osoba może złożyć sama, pomoc prawnika przy upadłości konsumenckiej w naszej ocenie ułatwi ten proces i pozwoli zaoszczędzić sporo niepotrzebnych nerwów.

upadłość konsumencka Kraków, Chrzanów, Trzebinia, Alwernia

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Co powinien zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości? Zgodnie z przepisami prawa wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 2. NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;
 3. wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
 4. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 5. aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 6. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
 7. spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
 8. listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
 9. informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;
 10.  informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;
 11.  informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;
 12. oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Jeżeli oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku nie jest zgodne z prawdą, dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania nieprawdziwych danych we wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na formularzu.

Upadłość Konsumencka – najważniejsze informacje

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Jeżeli sąd upadłościowy uwzględni wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, gdzie w szczególności:

 1. wymienia imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika (upadłego), a jeżeli upadły nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 2. wymienia NIP, jeżeli upadły miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;
 3. określa, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
 4. wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na wskazany adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze;
 5. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
 6. wyznacza syndyka;
 7. określa, w jakim trybie będzie prowadzone postępowanie upadłościowe

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości doręcza się także syndykowi, a o ogłoszeniu upadłości powiadamia się właściwą izbę administracji skarbowej oraz właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości brak jest płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te pokrywa tymczasowo Skarb Państwa.

MASA UPADŁOŚCI

W trakcie postępowania upadłościowego następuje likwidacja masy upadłości. Co to jest masa upadłości? Najogólniej to to ogół zbywalnych praw majątkowych przysługujących upadłemu, przeznaczonych do zaspokojenia wierzycieli. 

Wyboru sposobu likwidacji masy upadłości dokonuje samodzielnie syndyk w sposób, który umożliwia zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu, z uwzględnieniem kosztów likwidacji. O wyborze sposobu likwidacji nieruchomości oraz wyborze sposobu likwidacji składników masy upadłości, których wartość oszacowania wskazana w spisie inwentarza przekracza pięciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, syndyk zawiadamia wierzycieli oraz sąd. W zawiadomieniu syndyk wskazuje sposób likwidacji oraz minimalną cenę.

Należy pamiętać, że upadłemu dłużnikowi na czynności syndyka przysługuje skarga do sądu upadłościowego. Dotyczy to także zaniechania przez syndyka dokonania czynności.

Obok upadłego skargę może złożyć wierzyciel lub inna osoba, której prawo zostało przez czynności lub zaniechanie syndyka naruszone albo zagrożone.

Po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości syndyk, jeśli nie zachodzą negatywne przesłanki, składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem.


Następnie sąd upadłościowy wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli. W postanowieniu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli sąd:

1) wymienia wierzycieli uczestniczących w planie spłaty;

2) dokonuje podziału funduszy masy upadłości pomiędzy wierzycieli uczestniczących w planie spłaty, jeżeli w postępowaniu zgromadzono fundusze masy upadłości;

3) ustala, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;

4) określa, w jakim zakresie i okresie, nie dłuższym niż trzydzieści sześć miesięcy, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej zostałyby uznane na liście wierzytelności, oraz jaka część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli.

Czy istnieje możliwość umorzenia zobowiązań upadłego bez spłaty wierzycieli?

Jest taka możliwość. Sąd umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeśli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że jest on trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli. W takiej sytuacji pozostałe zadłużenie upadłego jest umarzane. Tak wyglądają główne punkty procedury prawnej, której skutkiem jest upadłość konsumencka.

Są to ogólne informacje, jak wygląda złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz przebieg samego postępowania. Upadłość konsumencka jest sposobem na wyjście z trudnej sytuacji życiowej. Jest to konstrukcja prawna, która pomogła wielu ludziom i w razie złej sytuacji finansowej warto ją wziąć pod uwagę.

Jeżeli ten artykuł Ci się spodobał lub pomógł prosimy o polubienie naszej strony w serwisie Facebook.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy prawnej, napisz do nas: biuro@prawo-krakow.pl lub zadzwoń: +48 514 089 599

NASZE SPECJALIZACJE

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej. Nie należy podejmować na podstawie zawartych w nim informacji jakichkolwiek działań bez zasięgnięcia uprzedniej porady prawnej udzielonej na podstawie konkretnego stanu faktycznego. Artykuł uwzględnia stan prawny na dzień jego sporządzenia.

Dodaj komentarz