Strona główna » Blog » Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie – ogólnie

Z reguły w trakcie trwania małżeństwa powstaje majątek wspólny, który po rozwodzie powinien być podzielony pomiędzy byłych małżonków.

Ugoda – umowny podział majątku wspólnego

Jeśli małżonkowie są zgodni, jak podzielić majątek wspólny sporządzają umowę, którą określają co z majątku wspólnego przypadnie każdemu z nich. Jeśli w skład majątku wspólnego nie wchodzi nieruchomość (dom, mieszkanie, spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu mieszkalnego) umowa o podział majątku wspólnego może zostać sporządzona w formie pisemnej. Jeśli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość umowa o podział majątku wspólnego wymaga udania się do notariusza (formy aktu notarialnego).

Nawet jeśli były małżonek unika tego sposobu, może zmienić zdanie w sytuacji, gdy drugi małżonek jest reprezentowany przez prawnika lub innego profesjonalnego negocjatora. Strony mogą prowadzić w tym zakresie negocjacje, co ostatecznie może doprowadzić do ugody i dokonania ugodowego podziału majątku. Jest to z reguły rozwiązanie najszybsze i najtańsze.

Jeśli pomiędzy byłymi małżonkami nie dojdzie do ugody, pozostaje sądowy podział majątku po rozwodzie.

Sądowy podział majątku

Przed skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego należy skierować do byłego małżonka przedsądowe wezwanie do podziału majątku wspólnego. Treścią takiego wezwania powinna być konkretna propozycja podziału majątku wspólnego. Wezwanie powinno być wysłane listem poleconym, najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jak określa się udziały w majątku po rozwodzie ?

Co do zasady każdy z małżonków ma równy udział w majątku wspólnym. Jednak z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, by ustalenie wielkości udziału każdego z nich nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z małżonków przyczynił się do powstania tego majątku (np. w proporcji 60/40).

Przykład:

Pan Marian uważa, że pani Zofia, była żona, nie przyczyniła się do powstania majątku wspólnego w takim stopniu jak pan Marian, przez co należy mu się jego większa część, wraz z małym ranczem (jak nazywa nabytą w trakcie małżeństwa sporych rozmiarów nieruchomość położoną nieopodal Bieszczad) a także psem, bernardynem, pieszczotliwie zwanym Zefirkiem. Pan Marian uważa tak w szczególności z uwagi na, jego zdaniem, hulaszczy tryb życia byłej małżonki. W związku z dużą rozbieżnością w tym zakresie pomiędzy byłymi małżonkami sprawę rozstrzygnie sąd określając wielkość udziału każdego z małżonków.

Po skierowaniu przedsądowego wezwania do podziału majątku sprawa może zostać skierowana do sądu. We wniosku należy podać konkretną propozycję podziału majątku, ze wskazaniem które ze składników majątku mają być przyznane Tobie a które byłemu małżonkowi. W miarę możliwości należy wskazać ich wartość majątkową. Trzeba jednak pamiętać, że wartość ta zostanie zweryfikowana przez biegłego sądowego, w razie gdy druga strona ją zakwestionuje.

Czy w składu majątku wspólnego podlegającego podziałowi wchodzą rzeczy, które zostały darowane lub odziedziczone w trakcie trwania małżeństwa?

Nie, co do zasady, jeśli dany małżonek otrzymał darowiznę np. nieruchomości to wchodzi ona w skład jego majątku odrębnego, który nie podlega podziałowi.

Przykład:

Pani Zofia w trakcie trwania małżeństwa z panem Marianem otrzymała od swojej matki Aleksandry mieszkanie w kamienicy w Krakowie, przy ul. Floriańskiej. Mieszkanie w kamienicy weszło w skład majątku odrębnego pani Zofii i nie będzie podlegało podziałowi w ramach podziału majątku wspólnego.

Co to są dopłaty?

Z reguły jest tak, że majątku nie da podzielić się „pół na pół” i w związku z tym konieczne są dopłaty. Jeżeli jeden z małżonków otrzyma część majątku mającą większą wartość niż przypadająca na rzecz drugiego małżonka, sąd zasądzi na rzecz drugiego małżonka określoną kwotę pieniężną jako dopłatę celem wyrównania wartości obu części majątku.

Może również być tak, że to jeden małżonek przejmie majątek rzeczowy (np. mieszkanie) i w takim wypadku zostanie obciążony obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego małżonka.

W skrajnym przypadku sąd może orzec nawet egzekucyjną sprzedaż majątku i podział sumy uzyskanej ze sprzedaży pomiędzy byłych małżonków, ale jest to rozwiązanie najmniej korzystne.

Rozliczenie nakładów na majątek wspólny.

Czy w sprawie o podział majątku można się domagać rozliczenia nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny?

Tak, co do zasady, można żądać rozliczenia takich nakładów w ramach sprawy o podział majątku wspólnego. Takie nakłady mogą mieć postać pieniężną (np. zakup mieszkania w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków ze środków pieniężnych pochodzących z darowizny na rzecz jednego z małżonków) albo niepieniężną (np. usługi remontowe jednego z małżonków w zakresie remontu mieszkania drugiego z małżonków wchodzącego w skład jego majątku osobistego).

Jeżeli ten artykuł Ci się spodobał lub pomógł prosimy o polubienie naszej strony w serwisie Facebook.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy prawnej, napisz do nas: biuro@prawo-krakow.pl

NASZE SPECJALIZACJE

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej. Nie należy podejmować na podstawie zawartych w nim informacji jakichkolwiek działań bez zasięgnięcia uprzedniej porady prawnej udzielonej na podstawie konkretnego stanu faktycznego. Artykuł uwzględnia stan prawny na dzień jego sporządzenia.

Dodaj komentarz