Strona główna » Blog » Odpowiedź na pozew rozwodowy

Odpowiedź na pozew rozwodowy

Odpowiedź na pozew rozwodowy

Odpowiedź na pozew rozwodowy

Jak napisać odpowiedź na pozew o rozwód? Po złożeniu przez jednego z małżonków pozwu o rozwód trafia on do sądu. Następnie, po sprawdzeniu przez sąd, czy wszystkie wymogi formalne pozwu rozwodowego zostały spełnione przesyła on go do drugiego małżonka wzywając do złożenia odpowiedzi na pozew rozwodowy. Poucza go o tym, jakie ma prawa i obowiązki w prowadzonym postępowaniu sądowym. Warto bardzo dokładnie przeczytać pouczenie o tych prawach i obowiązków. W razie wątpliwości lepiej skonsultować się w tym zakresie z adwokatem lub radcą prawnym, który specjalizuje się w sprawach rozwodowych. Pozwoli to uzyskać wiedzę, o tym jak krok po kroku napisać odpowiedź na pozew rozwodowy. Pozwoli też ustalić, jakie wnioski wpisać do tego pisma a także jakie dokumenty załączyć. Dzięki temu możemy uniknąć negatywnych skutków w sprawie o rozwód.

Termin na złożenie odpowiedzi na pozew rozwodowy

W pouczeniach dołączonych do pozwu sąd wzywa małżonka, który otrzymał pozew rozwodowy do złożenia odpowiedzi na pozew rozwodowy. Sąd wskazuje, że odpowiedź na pozew winna zostać udzielona w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie. Ważne jest to, iż obliczając ten termin musimy pamiętać, iż przy jego obliczaniu liczymy nie dni robocze ale kalendarzowe. Aby zachować termin wystarczy w zakreślonym terminie wysłać odpowiedź na pozew listem poleconym w placówce pocztowej. Liczy się zatem data nadania listu poleconego a nie to, kiedy odpowiedź na pozew wpłynie do sądu zajmującego się naszym rozwodem.

Przykład:

Wanda Kowalska otrzymała 14 października 2021 roku z Sądu Okręgowego w Krakowie list polecony zawierający pozew o rozwód od swojego męża Eustachego Kowalskiego. Sąd w Krakowie wezwał ją równocześnie, by udzieliła odpowiedzi na pozew rozwodowy w terminie 2 tygodni. Aby zachować termin do złożenia odpowiedzi na pozew Wanda Kowalska powinna wysłać ją do Sądu Okręgowego w Krakowie nie później niż do dnia 28 listopada 2021 roku. W naszym przykładzie wystarczy zatem nadanie odpowiedzi na pozew listem poleconym w dniu 28 listopada 2021 roku. To, że przesyłka dotrze do sądu później, nie ma znaczenia dla zachowania terminu.

Czy odpowiedź na pozew o rozwód podlega opłacie?

W przeciwieństwie do pozwu o rozwód odpowiedź na pozew rozwodowy nie podlega jakiejkolwiek opłacie sądowej. Będzie ona zatem skuteczna bez konieczności ponoszenia jakiejkolwiek opłaty przez pozwanego małżonka. Natomiast bardzo istotne jest, by odpowiedź na pozew rozwodowy została udzielona. Postawa typu „jakoś to będzie” w tym przypadku może zaowocować kłopotami w już i tak niekomfortowej sytuacji.

Treść odpowiedzi na pozew rozwodowy

Każde pismo procesowe powinno zawierać pewne podstawowe elementy, bez których nie zostanie skutecznie wniesione. W przypadku odpowiedzi na pozew o rozwód należy zamieścić w pierwszej kolejności sygnaturę sprawy (numer, pod którym sprawa została zarejestrowana w sądzie). Następnie należy wskazać sąd, do którego pismo jest kierowane (przykładowo Sąd Okręgowy w Krakowie XI Wydział Cywilny Rodzinny), a także jego adres.

Najlepiej szczegółowo sprawdzić te dane przed wysłaniem pisma do sądu, bowiem jakikolwiek błąd w ich zakresie może skutkować negatywnymi skutkami procesowymi.

Następnie należy określić strony sprawy tj. wskazać powoda – małżonka, który wniósł pozew oraz pozwanego – czyli małżonka, który pozew otrzymał i został zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na pozew. I wreszcie należy zamieścić tytuł pisma procesowego – w tym przypadku będzie to „odpowiedź na pozew o rozwód”.

Dalej w treści odpowiedzi na pozew rozwodowy należy odnieść się do wszystkich żądań pozwu o rozwód.

Orzekanie o winie

Przede wszystkim pozwany małżonek powinien wskazać czy wyraża zgodę na rozwód czy też wnosi o oddalenie powództwa. Następnie, w przypadku gdy małżonek wyraża zgodę na rozwód winien wskazać, czy pragnie orzeczenia o tym, czy i kto ponosi winę w rozkładzie pożycia małżonków czy też wnosi o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. Jest to jedna z najbardziej istotnych kwestii, która przesądzi w dużej mierze, jak dalej potoczy się proces rozwodowy.

Alimenty dla małżonka

Następnie określamy, czy żądamy alimentów, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości. Ewentualnie odnosimy się do żądania alimentów zawartego w pozwie rozwodowym. Wskazujemy czy wyrażamy na nie zgodę czy wnosimy o oddalenie żądania zasądzenia alimentów na rzecz małżonka, który wniósł pozew.

Sprawowanie władzy rodzicielskiej

W przypadku posiadania dzieci należy określić swoje stanowisko co do wszelkich kwestii związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej nad dziećmi po orzeczeniu rozwodu. Tutaj określamy nasze stanowisko co do tego, komu sąd winien powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Kontakty z dziećmi w sprawie o rozwód

Z tą sprawą związana jest też kwestia kontaktów z dziećmi po rozwodzie przez małżonka, u którego dzieci nie będą przebywać. Najlepiej szczegółowo wskazać sposób wykonywania kontaktów z dziećmi, w szczególności poprzez ustalenie stałych kontaktów w tygodniu, a także w ferie, wakacje oraz święta.

Alimenty na dzieci w sprawie o rozwód

Kolejną kwestią związaną z dziećmi jest uregulowanie alimentów na rzecz dzieci po rozwodzie. Należy wskazać ich wysokość oraz termin płatności. Jeżeli wnosi o to małżonek wnoszący pozew o rozwód, musimy się do tego ustosunkować. Szczegółowo uzasadniamy swoje stanowisko, w szczególności w oparciu o osiągane dochody oraz wydatki na dzieci.

I wreszcie należy zaproponować sposób korzystania z mieszkania po rozwodzie. Dotyczy to przypadku gdy małżonkowie po rozwodzie zamierzają korzystać z jednego mieszkania.

Rzadko elementem rozstrzygania w ramach sprawy o rozwód jest podział majątku wspólnego pomiędzy małżonkami. Jest to spowodowane zarówno tym, iż często małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w tym zakresie. Ponadto sąd orzeknie o podziale majątku wspólnego jedynie w przypadku, gdy nie spowoduje to przewlekłości postępowania.

Wnioski o zabezpieczenie

Innym punktem, który można zawrzeć w odpowiedzi na pozew rozwodowy są wnioski o zabezpieczenie. Wnioski o zabezpieczenie mogą dotyczyć takich spraw jak kontakty z dziećmi w trakcie postępowania rozwodowego. Inną sprawą, gdzie warto składać taki wniosek są alimenty na dzieci małżonków. Biorąc pod uwagę to, że sprawa o rozwód może potrwać długo, warto zadbać, by te kwestie zostały zabezpieczone. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych nerwów.

Jakie dokumenty dołączyć do tzw. papierów rozwodowych?

W ramach tak zwanych papierów rozwodowych ważną rolę odgrywają dowody, którymi popieramy nasze twierdzenie. Jeśli przykładowo domagamy się alimentów na każde z dzieci w wysokości 1500 zł., musimy przedłożyć dowody, z których wynika, że utrzymanie dzieci miesięcznie tyle kosztuje. W szczególności w tym zakresie przedkładamy faktury, dokumentację medyczną i inne dokumenty potwierdzające taką wysokość wydatków. To taka część papierów rozwodowych, która będzie mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Jeśli sprawą rozwodową zajmuje się kancelaria adwokacka lub kancelaria radcowska, zwróci uwagę, co należy dołączyć do odpowiedzi na pozew rozwodowy.

Ważne jest, by pamiętać, że na każde twierdzenie powinniśmy posiadać dowody, które należy dołączyć do pisma jako tak zwane załączniki. Obok faktur i rachunków takimi dowodami mogą być w sprawie o rozwód wiadomości sms, zeznania świadków, nagrania, dokumentacja zdjęciowa itp.

Trzeba pamiętać też o bardzo prozaicznej rzeczy jaką jest podpis. Ważne, ma to być podpis własnoręczny, nie wystarczy przy pomocy komputera zamieścić na końcu pisma swojego imienia i nazwiska. Gdybyśmy tak zrobili, sąd wezwie nas do uzupełnienia braków formalnych przez przedłożenie podpisanej odpowiedzi na pozew rozwodowy.

Odpowiedź na pozew o rozwód wnosimy do sądu w dwóch egzemplarzach. Do każdego z nich należy dołączyć załączniki.

Jeżeli ten artykuł Ci się spodobał lub pomógł prosimy o polubienie naszej strony w serwisie Facebook.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy prawnej w zakresie sprawy rozwodowej, napisz do nas: biuro@prawo-krakow.pl lub zadzwoń 514 089 599

NASZE SPECJALIZACJE

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej. Nie należy podejmować na podstawie zawartych w nim informacji jakichkolwiek działań bez zasięgnięcia uprzedniej porady prawnej. Artykuł uwzględnia stan prawny na dzień jego sporządzenia.

Dodaj komentarz