Strona główna » Blog » Jak napisać umowę pożyczki ?

Jak napisać umowę pożyczki ?

Umowa pożyczki

Zgodnie z prawem umowa pożyczki wymaga formy dokumentu. Dokument może mieć zarówno formę pisemną, jak i inną. W naszej ocenie najbezpieczniejszą formą jest forma pisemna. Czy pożyczka zawarta w formie ustnej jest ważna? Taka pożyczka jest ważna, ale w razie sporu co do jej zwrotu udzielający pożyczki może mieć problem z jej odzyskaniem z uwagi na ograniczenia dowodowe w sądzie.

Głównym postanowieniem w umowie pożyczki jest określenie jej przedmiotu. Może to być albo kwota pieniężna albo rzecz oznaczona co do gatunku (np. przysłowiowy „kilogram cukru”).

Dalej strony umowy powinny wskazać termin wydania (wypłaty) przedmiotu pożyczki.

Następnie, jeśli pożyczka jest oprocentowana, należy wskazać wysokość odsetek. I wreszcie termin zwrotu pożyczki.

Dobrze jest zabezpieczyć zwrot pożyczki. Jednym ze sposobów zabezpieczenia zwrotu pożyczki jest wystawienie weksla przez pożyczkobiorcę, co znacznie ułatwia postępowanie sądowe w razie braku zwrotu pożyczki w umówionym terminie. Innym możliwym zabezpieczeniem może być ustanowienie hipoteki na nieruchomości.

Zwrot pożyczki

Zwrot pożyczki następuje zgodnie z postanowieniami umowy. W razie braku dobrowolnego zwrotu należy wysłać przedsądowe wezwanie do zapłaty listem poleconym, najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Jeśli pożyczkobiorca nie zareaguje, sprawę najlepiej jak najszybciej skierować do sądu sporządzając pozew o zapłatę. Do pozwu należy załączyć wszystkie dowody potwierdzające zawarcie umowy, przekazanie pożyczkobiorcy kwoty pożyczki, brak zwrotu kwoty pożyczki w terminie a także skierowanie do pożyczkobiorcy przedsądowego wezwania do zapłaty.

Zwrot pożyczki od rodziny – w tym przypadku należy przeprowadzić taką samą procedurę jak opisana powyżej.

Pożyczka – podatek

Umowa pożyczki podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Podatek wynosi 2% pożyczonej kwoty pieniężnej i obciąża pożyczkobiorcę. Jeśli przedmiotem pożyczki nie jest kwota pieniężna 2% należy obliczyć od wartości przedmiotu pożyczki.

Obowiązek podatkowy obciąża pożyczkobiorcę. Podatek należy wpłacić w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego, w tym samym terminie należy złożyć deklarację podatkową.

W przypadku gdy pożyczka pochodzi od małżonka, zstępnych (do zstępnych należą m.in. dzieci i wnuki), wstępnych (którymi są m.in. rodzice i  dziadkowie), pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy czyli od członków najbliższej rodziny, to będzie ona zwolniona od podatku pod warunkiem:

– złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, z wyłączeniem przypadku, gdy umowa została zawarta w formie aktu notarialnego,

– udokumentowania otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę dowodem przekazania na jego rachunek płatniczy lub na jego inny rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, lub przekazem pocztowym

Opodatkowaniu nie podlega też pożyczka udzielona przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej.

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór umowy pożyczki.

Umowa pożyczki – wzór:

Umowa pożyczki

zawarta w dniu 12 grudnia 2019 r. w Krakowie

pomiędzy:

1. Janem Iksińskim, zamieszkałym w Krakowie przy ulicy xxxx, legitymującym się dowodem osobistym Nr xxx

– zwaną dalej Pożyczkobiorcą,

a

2. Marcinem Igrekowskim, zamieszkałym w Krakowie przy ulicy yyy, legitymującym się dowodem osobistym Nr yyy,

– zwanym dalej Pożyczkodawcą,

o treści następującej:

§ 1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie pożyczki w kwocie 500 zł (pięćset).

§ 2.

Pożyczkodawca zobowiązuje się do przekazania kwoty pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy w terminie 2 dni od zawarcia niniejszej umowy.

§ 3.

Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić kwotę pożyczki, w terminie do dnia 19 grudnia 2020 r. wraz z odsetkami w wysokości 5% w skali roku za okres od dnia przekazania kwoty pożyczki do dnia zwrotu pożyczki.

§ 4.

W przypadku nie dokonania zwrotu pożyczki w terminie Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

§ 5.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej.

§ 6.

W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 7.

Koszty niniejszej umowy ponosi Pożyczkobiorca.

§ 8.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………………………           ………………………………………………….

              Pożyczkodawca                                            Pożyczkobiorca

Jeżeli ten artykuł Ci się spodobał lub pomógł prosimy o polubienie naszej strony w serwisie Facebook.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy prawnej, napisz do nas: biuro@prawo-krakow.pl

NASZE SPECJALIZACJE

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej. Nie należy podejmować na podstawie zawartych w nim informacji jakichkolwiek działań bez zasięgnięcia uprzedniej porady prawnej udzielonej na podstawie konkretnego stanu faktycznego. Artykuł uwzględnia stan prawny na dzień jego sporządzenia.

Dodaj komentarz